[artikel] Opbrengst participatie in kaart gebracht

21-07-2016 575 keer bekeken 0 reacties

Voor de ontwikkeling van de A16 Rotterdam bleek de inbreng van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zeer waardevol. Het heeft onder meer geleid tot een zo groen mogelijke inpassing van de nieuwe rijksweg.

Ook komt er een verdiepte landtunnel door het Lage Bergse Bos, stiller asfalt en meer en hogere geluidsschermen. In het document ‘A16 Rotterdam Opbrengst participatie inpassing’ ziet u dit overzichtelijk terug.

Sinds 2005 voeren we overleg met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vooral ter voorbereiding op het ontwerptracébesluit (september 2015) en tracébesluit A16 Rotterdam (augustus 2016) hebben we de afgelopen 3 jaar met veel belanghebbenden veelvuldig contact gehad. Tijdens gebiedstafels, informatiebijeenkomsten, 1-op-1-gesprekken en via e-participatie (2014) vroegen we bewoners en anderen naar hun ideeën, wensen, eisen en aandachtspunten.

Wensen en ideeën

In het document vindt u per deel van het tracé welke wensen of ideeën omwonenden en anderen inbrachten. Bijvoorbeeld de wens dat de Oude Bovendijk in de Schieveense Polder geschikt moet blijven voor alle typen verkeer. En het pleidooi voor het behoud van de karakteristieke molenstompen in het Lage Bergse Bos.

Wel of niet meegenomen

Veel van de wensen komen geheel of gedeeltelijk terug in het Tracébesluit A16 Rotterdam dat eind augustus 2016 ter visie wordt gelegd. Of de betrokken gemeenten en het Recreatieschap Rottemeren nemen ze mee in hun plannen voor de (her)ontwikkeling van gebieden die grenzen aan de toekomstige A16 Rotterdam. Een aantal voorstellen wordt om verschillende redenen niet verder uitgewerkt. De toelichting leest u in het document A16 Rotterdam Opbrengst participatie inpassing.

Nota van antwoord

Enkele belanghebbenden hebben een wens of idee ook formeel ingebracht. Dat deden ze in reactie (zienswijze) op het Ontwerptracébesluit A16 Rotterdam, dat in september 2015 ter visie werd gelegd. In de zogeheten Nota van Antwoord kunnen zij de reactie op hun zienswijze terugvinden. De Nota van Antwoord volgt eind augustus, tegelijk met de publicatie van het Tracébesluit A16 Rotterdam. De Nota van Antwoord is een bijlage bij het tracébesluit. Het overzicht ‘A16 Rotterdam Opbrengst participatie inpassing’ heeft geen wettelijke status.

Reageren

Wilt u reageren op het document A16 Rotterdam Opbrengst participatie inpassing? Stuur dan een e-mail of bel met de gratis Landelijke Informatielijn: 0800 - 8002.

Cookie-instellingen