Participatie

Omwonenden en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de A16 Rotterdam en aangrenzende gebieden. De inbreng is heel waardevol geweest. Ook in de toekomst, tijdens de realisatie, blijven belanghebbenden betrokken bij de A16 Rotterdam. Het accent komt dan te liggen op het beperken van bouwhinder, bereikbaarheid en andere zaken die tijdens de realisatie belangrijk zijn.

Opbrengst participatie

De gebiedstafels en e-participatie hebben waardevolle inbreng opgeleverd. Een deel van die inbreng is meegenomen in het ontwerptracebesluit, het tracébesluit en/of regionale plannen. Sommige wensen zijn niet gehonoreerd vanwege geld, technische onhaalbaarheid of omdat ze niet pasten binnen de uitgangspunten van de A16 Rotterdam zoals vastgesteld in mei 2013. In het document Opbrengst Participatie Inpassing A16 Rotterdam (download, 1 MB) is overzichtelijk weergegeven welke wensen wel, gedeeltelijk of niet gehonoreerd zijn. Een deel van de deelnemers aan de gebiedstafels is niet tevreden met het verloop ervan. Daarom vond in 2016 een evaluatie plaats met als doel ervan te leren voor toekomstige projecten. De Evaluatie Gebiedstafels A16 Rotterdam is in januari 2017 aangeboden aan de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Buurtbijeenkomsten

Met ingang van begin 2017 worden halfjaarlijks buurtbijeenkomsten georganiseerd, ook bedoeld voor bewoners en enkele bedrijven dicht in de buurt van de toekomstige A16 Rotterdam. De eerste reeks bijeenkomsten heeft inmiddels plaatsgevonden. Tot tevredenheid van de deelnemers. 

Meer weten over particpatie bij Rijkswaterstaat?

Kijk dan op de website van het Platform Participatie.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cookie-instellingen