Flora en fauna

10388 keer bekeken

Natuur is een belangrijk aandachtspunt tijdens de aanleg van de A16 Rotterdam. Waar natuur verdwijnt, gaan we compenseren met nieuwe natuur. Tijdens de bouw proberen we de leefomgeving van planten en dieren zo min mogelijk te verstoren. Bijvoorbeeld door niet te heien tijdens het broedseizoen.

Met de komst van de A16 Rotterdam verdwijnt er ongeveer 10 hectare aan bos en weidelandschap. Dat verlies compenseren we door de bestaande natuur langs de nieuwe A16 Rotterdam te versterken en verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden. Dat doen samen met de betrokken partners zoals de gemeenten Rotterdam en Lansingerland en het recreatieschap Rottemeren. Op die manier wordt het leefgebied van dieren en planten zo min mogelijk geschaad.

Tijdens de bouw

Het aanleggen van een weg gaat onder meer gepaard met geluid, trillingen en licht. Dit heeft invloed op de dieren in het gebied. Zo kan het geluid van machines ervoor zorgen dat vogels elkaar niet meer horen fluiten en zij geen geschikte partner kunnen vinden om te paren. Felle bouwlampen en trillingen kunnen het gedrag van dieren verder verstoren. Zoals in hun zoektocht naar voedsel of bij het bewaken van het nest. We houden tijdens de bouw zoveel mogelijk rekening met de dieren in het gebied. In bepaalde tijdvakken beperken we geluid- en lichtoverlast tot een minimum. En in het broedseizoen heien we niet. Specifieke planten zoals de rietorchis die op of rondom het bouwterrein moeten wijken, planten we op nieuwe locaties terug.

Bijzondere planten en dieren in het gebied

In het groene noorden van Rotterdam komen enkele zeldzame of zelfs bedreigde diersoorten voor. Zo broeden de grutto, tureluur, slobeend en veldleeuwerik in Polder Schieveen. Het aantal broedparen loopt helaas al jaren terug. Verder leven er verschillende zoogdieren in het gebied, zoals de bunzing, wezel, hermelijn, haas, vos en egel. Ook zijn er verschillende insecten in het gebied: gehakkelde aurelia, landkaartje en houtpantserjuffer. Verder zijn de verschillende vleermuispopulaties bijzonder. Tijdens inventarisaties van het gebied zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, watervleermuis en een enkele tweekleurige vleermuis waargenomen. Beschermde amfibieën, reptielen en vissen zijn er maar een paar. Onder meer de kleine watersalamander, ringslang en bittervoorn.

Qua bijzondere planten leven de licht beschermde soorten zoals de vaatplanten zwanenbloem, brede wespenorchis, gewone dotterbloem en grote kaardenbol in het gebied van de A16 Rotterdam.

Als de A16 Rotterdam klaar is

Zodra de A16 Rotterdam is aangelegd, start de herinrichting en het herstel van het gebied er omheen. We ‘verpakken’ de A16 Rotterdam waar mogelijk flink in het groen. We plaatsen nieuwe bomen, struiken, planten en grassen en leggen waterpartijen aan zoals sloten en plassen. Hierbij houden we rekening met de behoeften van de dieren in het gebied. Flora en fauna moeten op elkaar aansluiten. De compensatie van bomen en bos wordt ingezet om de bestaande en nieuwe structuur van parken zoals de Vlinderstrik, Park de Polder en het Schiebroeksepark te versterken en met elkaar te verbinden. Zoals met ecoducten. Dieren kunnen zich dan gemakkelijker van het ene naar het andere gebied verplaatsen, waardoor hun leefomgeving groter wordt.

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Recreatieschap Rottemeren wil recreatiegebied Lage Bergse Bos aantrekkelijker maken voor recreanten. Veel bezoekers vinden het bijzonder dat er vlak bij de stad zo’n bosrijk gebied ligt. Echter, sinds de aanleg in de jaren zeventig is het haast niet veranderd, terwijl het gebruik wel is veranderd. Een kwaliteitsimpuls gaat zorgen voor een gevarieerder gebied waar meer te zien en te ontdekken is en waar je het bos nog meer kunt beleven.

Meer over het Lage Bergse Bos

Wet- en regelgeving

Bij het opstellen van de plannen voor de A16 Rotterdam zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar het effect van de nieuwe weg op de natuur in de omgeving. Zo deden we een voortoets en passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998), een toets in het kader van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de provinciaal beschermde ‘Belangrijke weidevogelgebieden’- en een natuurtoets op grond van de Flora- en faunawet (Ffw). Daarnaast is een bomeninventarisatie uitgevoerd in het kader van de Boswet en de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). Uit deze onderzoeken bleek vervolgens welke maatregelen noodzakelijk zijn om het natuurverlies door de aanleg van de A16 Rotterdam te compenseren of te verzachten. 

Meer weten over flora en fauna en de A16 Rotterdam? Bekijk het Tracébesluit A16 Rotterdam

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen