Kennisgeving Ontwerpbesluit ontheffing verbodsbepalingen Wet natuurbescherming

22-11-2018 567 keer bekeken

Voor de uitvoering van de Tracébesluit A16 Rotterdam heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een ontwerpbesluit afgegeven inzake een ontheffing van verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming.

De ontheffing is aangevraagd door aannemerscombinatie De Groene Boog voor de uitvoering van het project A16 Rotterdam. 

Het ontwerpbesluit (kenmerk WNB/2018/027.ontw) is op 16 november 2018 namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en betreft een ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk beschadigen of vernielen van nesten of rustplaatsen van de buizerd, huismus en de kerkuil; alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 4 voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 22 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019 digitaal ter inzage:

  • op het gemeentehuis van de gemeente Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek. Voor het inzien van de stukken kunt u vooraf contact opnemen met de heer R. Dillisse via telefoonnummer 14010.
  • bij het Cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, Wilhelminaplein 179, 3072 AP Rotterdam. Voor het inzien van de stukken dient u een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 010-4896360. 

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van donderdag 22 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019 kan een ieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. Teammanager Vergunningen Natuur, Postbus 40225, 8004 DE Zwolle onder vermelding van “Zienswijze ontheffing Wet natuurbescherming A16 Rotterdam”.

U kunt deze ook digitaal indienen via wnb@rvo.nl.  Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u bellen naar nummer 088 042 42 42.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op dit ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Voor nadere informatie over het ontwerpbesluit kunt u bellen naar nummer 088 042 42 42.   

Cookie-instellingen