A16 Rotterdam: de nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16
A16 Rotterdam:de nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16
A16 Rotterdam: de nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16
A16 Rotterdam: de nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16

Vraag en antwoord

Op deze pagina vindt u de meestgestelde vragen over het project A16 Rotterdam. Staat uw vraag er niet tussen? Laat het ons dan weten!

 1. Waarom wordt de A16 Rotterdam aangelegd?
 2. Waar komt de nieuwe snelweg precies te liggen?
 3. Wanneer start de aanleg van de A16 Rotterdam?
 4. Gaat de aanleg van de A16 Rotterdam gepaard met hinder? En wat doen jullie om dit te beperken?
 5. Veroorzaakt de nieuwe snelweg geluidoverlast voor omwonenden?
 6. Verslechtert de luchtkwaliteit door de A16 Rotterdam?
 7. Wat is Saldo Nul?
 8. Wat gebeurt er met natuur- en recreatiegebieden langs de nieuwe weg?
 9. Welk effect heeft de aanleg van de weg op de grondwaterstand in het gebied?
 10. Wat kan ik doen als ik schade ondervind door de aanleg van de A16 Rotterdam?
1. Waarom wordt de A16 Rotterdam aangelegd?

Bijna dagelijks staan er files op de A13 bij Overschie en op de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Weggebruikers proberen die files te omzeilen en wijken uit naar lokale wegen, zoals de Molenlaan, Gordelweg en Van Hogendorpweg, die daardoor ook dichtslibben. De A16 Rotterdam wordt aangelegd om de bereikbaarheid van Rotterdam en Lansingerland te vergroten en de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren. De nieuwe, 11 km lange snelweg zorgt voor:

 • betrouwbare en acceptabele reistijden op de A13 en A20

 • betere bereikbaarheid van centrum van Rotterdam en de regio

 • minder verkeersdruk op het onderliggende wegennet

 • betere leefbaarheid voor omwonenden rond de A13 bij Overschie en A20 tussen het Terbregseplein en het Kleinpolderplein

> Terug naar boven

2. Waar komt de nieuwe snelweg precies te liggen?

De A16 Rotterdam verbindt de bestaande A16 bij het Terbregseplein met de bestaande A13 ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport. Vanaf het Terbregseplein wordt de nieuwe snelweg aangelegd in het Terbregseveld richting het Lage Bergse Bos. Daar komt de A16 te liggen in een half verdiepte tunnel van ruim 2 km. Na het Lage Bergse Bos buigt de A16 Rotterdam af in westelijke richting, naar de A13. Vanaf de kruising met de Ankie Verbeek-Ohrlaan komt de A16 min of meer te liggen waar nu de Doenkade ligt. Bekijk het volledige tracé.

> Terug naar boven

3. Wanneer start de aanleg van de A16 Rotterdam?

De aanleg start in 2019. De weg is in 2024 klaar. In 2018 selecteert Rijkswaterstaat een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra een aannemer gekozen is, kunnen we u meer vertellen over de werkzaamheden en de precieze planning.

> Terug naar boven

4. Gaat de aanleg van de A16 Rotterdam gepaard met hinder? En wat doen jullie om dit te beperken?

Ja, de realisatie van de A16 Rotterdam zorgt voor hinder voor het verkeer en de omgeving. Waar, voor wie en wanneer is nog niet bekend. Tijdens de aanbesteding van de A16 Rotterdam in 2017 en 2018 dagen we aannemers uit met voorstellen te komen die leiden tot zo min mogelijk overlast. Zodra de plannen voor de realisatie precies bekend zijn, worden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd over de exacte hinder. En over onze inspanningen om overlast zo veel mogelijk te beperken en te voorkomen.

> Terug naar boven

5. Veroorzaakt de nieuwe snelweg A16 Rotterdam geluidoverlast voor omwonenden?

Uitgezonderd een 20-tal woningen (met name aan de Rottekade) leidt de A16 Rotterdam niet tot extra geluidsoverlast voor de omgeving ten opzichte van 2012. Dat komt omdat de minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de regionale overheden afspraken hebben gemaakt over een uitgebreid pakket aan geluidmaatregelen. Zo wordt het zeer geluiddempende asfalt tweelaags zoab fijn toegepast en wordt de A16 Rotterdam in het Lage Bergse Bos in een landtunnel aangelegd. Daarnaast komen er op verschillende locaties geluidschermen. Ter hoogte van het Schiebroeksepark worden groene grondwallen aangelegd.  

> Terug naar boven

6. Verslechtert de luchtkwaliteit door de A16 Rotterdam?

Niet of nauwelijks. Onder meer door schonere auto’s is er in algemene zin al jaren sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit in de Rotterdamse regio. Die trend zet door met als gevolg dat de luchtkwaliteit door de komst van de A16 Rotterdam amper verslechtert. Ook draagt de A16 bij aan de doorstroming van het verkeer: het zijn vaak files die voor luchtverontreiniging zorgen. Na aanleg van de A16 wordt nog altijd ruimschoots voldaan aan de geldende normen voor luchtkwaliteit.

> Terug naar boven

7. Wat is Saldo Nul?

De gemeenteraden van Lansingerland en Rotterdam hebben in 2012 moties aangenomen waarin zij stellen dat de A16 Rotterdam niet mag leiden tot meer geluidoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving van de nieuwe snelweg. Dit noemen we Saldo Nul. Voor zowel geluid als lucht is Saldo Nul haalbaar. Door een uitgebreid pakket aan geluidwerende maatregelen met onder meer extra hoge geluidschermen en het zeer geluiddempende tweelaags zoab fijn asfalt leidt de A16 Rotterdam niet of nauwelijks tot meer geluidoverlast. Dat geldt ook voor de luchtkwaliteit. Er treedt niet of nauwelijks verslechtering op. Aan alle normen voor lucht en geluid wordt voldaan.   

> Terug naar boven

8. Wat gebeurt er met natuur- en recreatiegebieden langs de nieuwe weg?

De natuur- en recreatiegebieden zoals het Schiebroekse Park en het Lage Bergse Bos blijven behouden, maar gaan in veel gevallen wel veranderen. Zo wordt het Lage Bergse Bos en ook het Terbregseveld deels opnieuw ingericht. De komst van de A16 Rotterdam is een impuls voor de ontwikkeling van aangrenzende gebieden en betekent ook dat gebieden beter met elkaar worden verbonden met fiets- en wandelpaden.

> Terug naar boven

9. Welk effect heeft de aanleg van de weg op de grondwaterstand in het gebied?

Voor de omgeving (bewoners, bedrijfsleven, landbouw, natuur) is het belangrijk dat de grondwaterstand zo stabiel mogelijk blijft tijdens de realisatie van de A16 Rotterdam. Hierover vindt afstemming plaats met de hoogheemraadschappen. De aannemer besteedt veel aandacht aan de grondwaterstand in zijn realisatieplannen. Met name de aanleg van de landtunnel in het Lage Bergse Bos kan van invloed zijn op de grondwaterstand in de directe omgeving. Daarom is besloten geen zogenoemde spanningsbemaling toe te passen. Gedurende de aanleg van de A16 Rotterdam wordt de grondwaterstand voortdurend gemonitord met behulp van een grondwatermeetnet.  

> Terug naar boven

10. Wat kan ik doen als ik schade ondervind door de aanleg van de A16 Rotterdam?

Door de aanleg van de A16 Rotterdam kunt u schade ondervinden. Zo kan uw huis minder waard worden, uw bedrijf omzetverlies lijden of misschien heeft u omrijschade. Nadat het Tracébesluit A16 Rotterdam onherroepelijk is (medio 2017), kunt u een verzoek om nadeelcompensatie of planschade indienen via de website van Rijkswaterstaat.

> Terug naar boven

Cookie-instellingen